Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU PLATFORMAOKIEN.PL§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Platforma Okien oraz warunki świadczenia przez PLATFORMA TRADE Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu Platforma Okien.
2. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Platforma Okien jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Platforma Okien, niezbędna jest aktywacja w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Flash, obsługi Java Script, Java oraz cookies.


§ 2. DEFINICJE

1. Platforma Okien – prowadzony przez PLATFORMA TRADE Sp. z o.o. w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy w postaci platformy ogłoszeń handlowych on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są ogłoszenia, transakcje oraz świadczone inne usługi z tym związane.

2. Operator: PLATFORMA TRADE spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zagościńcu (05-200), , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 569040, NIP 7451846033, REGON 362229854, e-mail: kontakt@platformaokien.pl

3. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna którym przepisy prawne przyznają osobowość prawną oraz te nieposiadające osobowości prawnej ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała ogłoszenie lub ofertę.

4. Serwis Platforma Okien – prowadzony przez Operatora pod adresem internetowym http://www.platformaokien.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Kontrahentów (sprzedawców) oraz pośredniczeniu w kontakcie celem nabycia tych Towarów przez Użytkownika bezpośrednio od Kontrahenta.

5. Konto – aktywowane i prowadzone dla Użytkownika przez Operatora będące zbiorem danych Użytkownika oraz informacji o jego aktywności, działalności oraz prowadzeniu spraw w ramach Serwisu Platforma Okien. Prowadzone i administrowane w sposób umożliwiający nawiązywanie kontaktów z ogłoszeniodawcami i oferentami oraz dokonywania zakupu Towarów bezpośrednio u ogłoszeniodawcy lub oferenta za pośrednictwem Platformy Okien w postaci udostępnienia oferty lub ogłoszenia Sprzedawcy i umożliwienia Użytkownikowi bezpośredniego z nim kontaktu.

6. Kontaktuj z Dilerem– bezpłatna usługa oferowana w ramach Serwisu Platforma Okien polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Kontrahentom prezentującym Towar w ramach oferty handlowej kontrahenta przedstawiać zaproszenia do zawarcia umów, cenniki itp., oraz oferować Towary do zakupu z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w Serwisie Platforma Okien, a Użytkownikom nawiązywać kontakt z Kontrahentami bezpośrednio ze stron Serwisu Platforma Okien celem zawarcia umowy zakupu i świadczenia usług.

7. Zainteresowany– Użytkownik, który w ramach usługi nawiązał kontakt z Oferentem w wyniku skorzystania z usługi Kontaktuj z Dilerem w serwisie Platforma Okien, również za pośrednictwem tego Portalu, wykazując zainteresowanie zakupem Towarów oferowanych przez Kontrahentów którzy ogłoszenie lub ofertę aktywowali na Portalu Okien, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną której przepisy prawne przyznają osobowość prawną oraz te nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

8. Regulamin – niniejszy regulamin.

9. Kontrahent – przedsiębiorca ogłaszający zaproszenia do zawarcia umów zakupu swoich Produktów lub przedstawiający oferty na ich zakup w ramach jego oferty handlowej, współpracujący z Operatorem na podstawie umowy agencyjnej w ramach Serwisu Platforma Okien;

10. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie Platforma Okien zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie.

§ 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PLATFORMA OKIEN

1. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu Platforma Okien ma charakter nieodpłatny.

2. Operator nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. Operator informuje w serwisie Platforma Okien o towarach oraz umożliwia nawiązanie kontaktu poprzez opcję Kontaktuj z Dilerem celem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem.

3. W ramach serwisu Platforma Okien umożliwia się Użytkownikowi m.in.:

a) wyszukiwanie kontrahentów pod kątem położenia geograficznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) kontaktowanie z Kontrahentami za pomocą usługi Skontaktuj z Dilerem w celu uzyskiwania informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów oraz ich porównywanie,

c) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących Towarów lub Kontrahentów oraz przebiegu transakcji z Kontrahentem z którym kontakt został nawiązany za pośrednictwem serwisu Platforma Okien oraz zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników,

d) przejście na strony sklepów internetowych Kontrahentów, których oferta Towarów jest prezentowana w serwisie Platforma Okien,

e) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w serwisie Platforma Okien.

4. Dane w serwisie Platforma Okien dotyczące Towarów umieszczane są bezpośrednio przez Kontrahentów prezentujących Towar w ramach jego oferty handlowej. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Platforma Okien były przedstawiane zgodnie ze stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności ogłoszeń lub ofert Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem, od którego ogłoszenie lub oferta pochodzi.

5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się po skorzystaniu z usługi Kontaktuj z Dilerem na warunkach i zasadach wspólnie określonych przez Kontrahenta i Użytkownika.

6. Operator nie odpowiada:

a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu Platforma Okien lub w ramach oferty handlowej Kontrahenta,

b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta.

7. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym/Użytkownikiem.

8. W kwestiach rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym na serwisie Platforma Okien a opisem zamieszczonym na indywidualnych stronach internetowych Kontrahenta Użytkownik będzie indywidualnie kontaktował się z Kontrahentem.

9. Autorskie prawa majątkowe do składników serwisu Platforma Okien (logotypy Serwisu, treści, kompozycje) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w serwisie, przysługują Operatorowi lub podmiotom trzecim, Operator zaś ma prawo do wykorzystywania ich w celach informacyjnych na Platformie Okien.

10. Operator konieczne przerwy techniczne w miarę możliwości będzie realizował w godzinach nocnych.

11. Zabroniony jest dostęp do serwisu Platforma Okien oraz jego treści w sposób zautomatyzowany, chyba że Operator wyrazi na to zgodę. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z serwisu bez ingerencji Użytkownika.

12. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w serwisie Platformie Okien.

13. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.§ 4. REJESTRACJA, ZAWARCIE UMOWY, LOGOWANIE

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Platformy Okien:

a) bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub poprzez rejestrację w serwisie Platforma Okien za pomocą narzędzi dostępnych w tym serwisie i logowania się z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji,

c) logując się z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych (Google, Facebook).

2. Rejestracja w serwisie Platforma Okien następuje po wcześniejszej akceptacji Regulaminu oraz wprowadzeniu do formularza, danych Użytkownika należących do osoby rejestrującej się, w szczególności takich jak imię, adres e-mail, nr. telefonu oraz hasło. Wprowadzone dane powinny odpowiadać stanowi faktycznemu, tj. powinny być prawdziwe, aktualne i pełne. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres, e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje, na który użytkownik winien wejść celem zakończenia procesu rejestracji.

4. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą zakończenia procesu rejestracji w sposób określony w pkt. 3.

5. W ramach zawarcia umowy o której mowa w pkt. 4 Operator tworzy i udostępnia Użytkownikowi Konto na Platformie Okien pozwalające na korzystanie z serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem.

6. Każdy Użytkownik serwisu może posiadać jedno Konto, chyba że Operator wyrazi pisemną zgodę na większą ilość.

7. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.

8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w punkcie 4 odstąpić bez podania przyczyny.  Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu.§ 5. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy po zalogowaniu mają możliwość zamieszczania w serwisie Platforma Okien opinii, recenzji i komentarzy odnoszących się m.in. do Kontrahenta, Towaru (jego wad i zalet), przebiegu transakcji, oferty handlowej Kontrahenta zamieszczonej na Platformie Okien oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.

2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi. Wypowiedzi nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, adresów innych stron internetowych, treści o charakterze reklamowym oraz odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych.

3. Wypowiedzi Użytkownika nie mogą naruszać przepisów prawa w tym praw osób trzecich (dobra osobista, ochrona konkurencji itp.).

4. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Operator upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części niezgodnych z Regulaminem.

5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z umieszczonej wypowiedzi oraz ich publikowania przez Operatora.§ 6. DANE OSOBOWE; OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Operatorowi przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest Operator. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane Operatorowi w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne (m.in. Facebook i Google).

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Operatora usług.

3. Operator stosuje dostępne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Operatora, a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności związane ze świadczeniem usług przez Operatora oraz Kontrahentom.

6. Operator w celach technicznych, związanych z administracją serwerami wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z serwisem Platforma Okien, jak również do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

7. Podczas przeglądania stron internetowych serwisu Platforma Okien używane są pliki „cookies”. Informacje w ten sposób zbierane są całkowicie anonimowe. Użytkownik ma prawo i możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej.§ 7. REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach serwisu Platforma Okien pisemnie na adres Operatora lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@platformaokien.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Operatora prawidłowo złożonej i kompletnej reklamacji.

4. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

5. Operator zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy i montażu Towaru, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi.8. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Przedmiotowa umowa o świadczenie usług przez Operatora zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez Użytkownika w trybie natychmiastowym. Operator ma prawo rozwiązać w/w umowę w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu.

2. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Operator uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie na adres Operatora lub droga elektroniczną na adres kontakt@platformaokien.pl§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Operator poinformuje o tym Użytkowników poprzez serwis Platforma Okien.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.

3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy a dalsze korzystanie z serwisu jest niemożliwe.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw prawa polskiego.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres odr@ceneo.pl11.10.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2016r.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) ma Pan/Pani prawo od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy proszę wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail:

kontakt@platformaokien.pl

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja niżej podpisana ................................................ niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług zawartej w dniu …………………. w ramach Serwisu Platforma Okien.

................................................

Nasze porady

Zadania inwestora

Jednak nie jest to aż tak łatwe, a kupujący ma w tym procesie wiele zadań, jeśli je wykona i zrobi to prawidłowo, to może być pewny, że ze swoich okien będzie z... więcej+

Kto uczestniczy w procesie budowlanym

Przy budowie domu czy remoncie mieszkania, inwestor zazwyczaj myśli, że wszystko musi zrobić sam, że wszystkie decyzje musi podjąć samodzielnie i że wszystko je... więcej+

Warstwy uszczelniania

We właściwie wykonanym systemie uszczelniania złącza okiennego wyróżnić można trzy strefy, które spełniają różne, jednak tak samo istotne, funkcje.... więcej+

Uszczelnianie okien - wprowadzenie

Jeśli więc już chcemy mieć nowe okna o odpowiednich właściwościach, powinniśmy też zadbać o to, by nasze doskonałe okna były powiązane z prawidłowym montażem or... więcej+

Jak dbać o drewniane okna?

By jednak drewniane okna zachowały wszystkie swoje właściwości i nadal pięknie wyglądały, należy o nie odpowiednio dbać. więcej+

Okna energooszczędne w Polsce

Jak wygląda montowanie okien energooszczędnych w Polsce? więcej+

Okna energooszczędne

Energooszczędność to bardzo popularne w ostatnich latach szukanie sposobów na to, by w jak największym stopniu zmniejszyć zużycie energii. więcej+

Trzeci i czwarty odbiór

Liczba, jak i terminy odbiorów powinny zostać opisane w umowie. więcej+

Pierwszy i drugi odbiór

Osoba, która buduje dom bądź przeprowadza remont mieszkania, powinna dokonać kilku odbiorów na różnych etapach realizacji i dodatkowo potwierdzić je na piśmie.... więcej+

Montaż okien

Kiedy okna zostaną już wybrane, a umowa będzie przygotowywana, nie można zapomnieć zamieścić w niej sposobu montażu okien. więcej+

Gwarancja komercjalna

W przypadku zakupu okien podpisuje się gwarancję komercjalną, nazywaną również europejską. więcej+

Gwarancja jakości okien - wprowadzenie

Zawsze warto pozostawić sobie wyjście awaryjne, bo choć jesteśmy pewni, coś może pójść nie tak, jak tego chcemy. więcej+

Umowa - co powinna zawierać

Kiedy już znajdziemy nasze wymarzone okna i dojdziemy do porozumienia ze sprzedawcą, powinniśmy spisać umowę. więcej+

System zarządzania jakością

Jak zyskać pewność, że wybraliśmy dobre okna i się nie zawiedziemy? więcej+

Kompetencje i profesjonalizm

Co zatem zrobić, by kupić okna o konkretnych właściwościach i jak nie ulec sprzedawcom? więcej+

Kim jest sprzedawca

Teraz trzeba zastanowić się, której firmie możemy powierzyć wykonanie okien i ich montaż w naszym domu lub mieszkaniu. więcej+

Okna kupuje się ze względu na właściwości

Po zastanowieniu się, jakie właściwości powinno mieć nasze wymarzone okno, należy sporządzić zamówienie. więcej+

Współczynnik promieniowania słonecznego

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę przy decydowaniu się na zakup okna o konkretnych właściwościach, jest to, czy możemy wykorzystać je do pozyskiwania... więcej+

Przepuszczalność światła - to trzeba wiedzieć

Należy zaznaczyć, że ilość naturalnego światła w danym pomieszczeniu zależy przede wszystkim od czterech czynników, a mianowicie od powierzchni, kształtu okien,... więcej+

Przepuszczalność światła - definicja

Dla wielu osób okna mają spełniać jedną, podstawową rolę – mają dostarczać naturalne światło do pomieszczeń. więcej+

Odporność na włamanie

Kiedy budujemy dom i wybieramy okna, chcemy, by zapewniały nam bezpieczeństwo. więcej+

Odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie

Dlatego, będąc w sklepie i oglądając konkretne modele, warto zapytać sprzedawcę o to, jak długo dane okno zachowa wszystkie swoje właściwości związane z otwiera... więcej+

Wytrzymałość mechaniczna

Kolejna cecha, o którą warto spytać sprzedawcę podczas kupowania okien, to wytrzymałość mechaniczna. więcej+

Siły operacyjne

Kupując okna do domu bądź mieszkania, czy nawet biura, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na siły operacyjne. więcej+

Rodzaje nawiewników

W branży okiennej powszechnie uważa się, że podstawowym urządzeniem nawiewnym, które skieruje powietrze do pomieszczeń i odbędzie się to w kontrolowany sposób, ... więcej+

Przepuszczalność powietrza w praktyce

Dla wielu osób decydujących się na zakup okien, ważną cechą jest przepuszczalność powietrza. więcej+

Przepuszczalność powietrza - definicja

Kolejną ważną cechą, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę podczas wybierania okien do własnego domu, jest przepuszczalność powietrza. więcej+

Przenikalność ciepła w praktyce

Jak wiadomo, nie jest ważne to, że znamy wartość współczynnika przenikania ciepła. Ważne jest to, że wiemy, jak wykorzystać go w praktyce. więcej+

Współczynnik przenikania ciepła

Najważniejszym pojęciem związanym z oszczędnością energetyczną ciepła jest współczynnik przenikalności ciepła. więcej+

Właściwości akustyczne - wskazówki

Zależy Ci na oknach, które będą tłumiły hałas i zapewnią Ci ciszę i spokój? Możesz mieć takie okna. Ważne jest to, byś przy ich zakupie pamiętał o paru rzeczach... więcej+

Właściwości akustyczne - błędy

Przy zakupie okien zdarza się jednak, że klient, który buduje dom, popełnia błędy. Wyróżnić można trzy podstawowe pomyłki, które pojawiają się przy kupowaniu ok... więcej+

Właściwości akustyczne w praktyce

Zgodnie ze wszystkimi regułami, w takim pokoju hałas nie może przekroczyć 40 decybeli w dzień i 30 decybeli w nocy. więcej+

Właściwości akustyczne - wprowadzenie

Kolejne właściwości, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę, kupując okna, to właściwości akustyczne. więcej+

Wodoszczelność okien

Kolejną istotną właściwością okien, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jest wodoszczelność. Jeśli okno nie będzie posiadało tej cechy, może skończyć się ... więcej+

Odporność na obciążenie wiatrem w praktyce

Odporność na obciążenie wiatrem to cecha, która mówi, przy jakim obciążeniu wiatrem, wiejącym prostopadle do okna, będzie miało miejsce maksymalne dopuszczalne ... więcej+

Odporność na obciążenie wiatrem

Co to jest odporność na obciążenie wiatrem i jaką wartość tej cechy powinny mieć nasze okna. więcej+

Właściwości okien - część 2

Jakie pytania najczęściej zadają osoby kupujące okna? więcej+

Właściwości okien - część 1

Norma PN-EN 14351-1:2006 określa klasy i wartości 23 właściwości okien. więcej+

Właściwości okien - wprowadzenie

Tak samo jak materiał, z którego wykonane są okna, ważne są ich właściwości. Co istotne, wszystkie okna mają podobne właściwości i nie jest to zależne od tworzy... więcej+

Sposób otwierania okien

Jeśli projekty domu bądź budynku użytkowego zakładają, że użyte zostaną kwatery ze skrzydłami, czyli kwatery otwierane, należy określić sposób i kierunek, w jak... więcej+

Rodzaje okien - kwatery

Jak w przypadku każdego produktu, tak i w przypadku okien, można je podzielić na kilka rodzajów. więcej+

Klasy profili okiennych

Co to są klasy profili okiennych i jakie okna należą do każdej z klas. więcej+

Komory okienne i ich zadania

Co to są komory okienne? Jaka powinna być ich ilość w oknach? Na co mają wpływ? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w tekście. więcej+

Szerokość i głębokość profili okiennych

Jednymi z najbardziej istotnych cech kształtowników, które służą do produkcji okien, są szerokość i głębokość. więcej+

Materiał okienny - drewno

Jednym z popularniejszych materiałów okiennych jest drewno. Okna wykonane z tego surowca stanowią około jednej czwartej całego okiennego rynku. więcej+

Materiał okienny - PCW

Kolejnym materiałem, z którego produkuje się okna, jest tworzywo sztuczne – polichlorek winylu, który oznaczany jest skrótem PCW. więcej+

Materiał okienny - aluminium

Na współczesnym polskim rynku okien oferowane są okna z najróżniejszych materiałów. Do tych najbardziej popularnych, które są proponowane przez producentów, nal... więcej+

Zamierzamy kupić okna - od czego zacząć?

Kupowanie okien wcale nie jest proste. Jak się do tego zabrać, na co zwrócić uwagę, jak powinien wyglądać pierwszy krok do kupna wymarzonych okien? Podpowiadamy... więcej+

Z czego robione są okna?

Nie ma jednego rodzaju okien. Wykonywane są z najróżniejszych materiałów, co często wpływa na ich jakość i cenę. więcej+

Funkcja okien w domu

Jaką rolę spełniają okna? Czy służą wyłącznie do przepuszczania światła i zabezpieczania ciepła? Otóż nie tylko. więcej+